HØRINGSINNSPILL FRA PREVENTIO TIL ARBEIDS- OG SOSIALKOMITEEN

HØRINGSINNSPILL FRA PREVENTIO TIL ARBEIDS- OG SOSIALKOMITEEN

Preventio er en paraplyorganisasjon på rusfeltet og tilløpende felt fra justis-, sosial- og helsesektorene. Vi fremmer politikk og løsninger som er inkluderende, avstigmatiserende, kunnskapsbasert og alltid i tråd med menneskerettighetene.

Regjeringen har på forhånd varslet at statsbudsjettet 2023 ville preges av urolige og uforutsigbare økonomiske tider, både i Norge og internasjonalt. Dette har Preventio forståelse for, samtidig som det er viktig for oss å påpeke at en gode sosialpolitiske innsatser forutsetter brede tiltak og involveringen av sivilt samfunn som fagmiljø, brobyggere og forankring blant innbyggerne.

 

Arbeid og velferd

Det er viktig at regjeringen skiller mellom fattigdomslindrende og fattigdomsbekjempende tiltak. Preventio registrerer at de fleste tiltak defineres som bekjempende, når de i realiteten i beste tilfelle kan beskrives som lindrende tiltak.

Hovedtiltaket for å bekjempe fattigdom, særlig blant barn og unge, er å sikre at norske husholdninger har inntekter å leve av. Normen i norsk familie- og arbeidspolitikk er at lønnsarbeid er den primære kilden til inntekt. I tillegg til at det utbetales universelle og søkbare trygder. Bortfall eller reduksjon av disse inntekter vil for de aller fleste medføre store livskriser og setter store begrensninger for den enkeltes helse og utvikling. Det er helt avgjørende for både samfunnet og individene at regjeringen fører en aktiv politikk som er utjevnende og setter inn tiltak som demper en ulik utvikling mellom folks inntektsnivå og leveprisene. Dette inkluderer både tiltak rettet mot arbeidsmarkedet, men også trygder og nivået på satsene.

Regjeringen ønsker å bevilge 175 millioner til en ungdomsgaranti. Dette er en satsing som Preventio er positiv til. Samtidig registrerer vi en reduksjon totalt sett til arbeidsrettede tiltak. Det er derfor uklart hva netto effekt av disse endringer vil kunne medføre, særlig om de samlede innsatsene er tilstrekkelige.

Regjeringen har lagt opp til en beskjeden økning i arbeidsledighetstallene for 2023 og 2024. Vi mener at dette er en prognose som ikke samsvarer med virkeligheten, og at ledighetstallene vil ramme langt flere enn det som anslagene tilsier. Dette vil i så fall medføre at underfinansiering av viktige tiltak og en manglende beredskap for å møte sosiale kriser.

Regjeringen foreslår ferietillegg til dagpenger. Dette er en anbefaling som Preventio støtter. Samtidig foreslår også regjeringen reduksjoner og regelverksendringer for dagpenger, som Preventio stiller seg kritisk til. Det gjelder særlig reduksjon for opptjeningsperiode og hvor lenge man kan motta dagpenger. Ufrivillig arbeidsledighet er en belastning som forverres over tid. Det betyr også at veien ut av ufrivillig arbeidsledighet blir vanskeligere jo svakere tilknytning man har til arbeidsmarkedet. Regjeringens forslag legger opp til at de som har størst behov for dagpenger og hjelp til sysselsetting, er de som vil oppleve kutt og regelverksendringer mot sine interesser. Regjeringens forslag risikerer med stor sannsynlighet å føre til mer utenforskap og økte forskjeller. Dette vil også ha en negativ effekt på regjeringens andre innsatser på områder som omhandler arbeidsliv, livskvalitet og sysselsetting.

Preventio anbefaler komiteen til å styrke satsene for AAP, uføretrygd, minstepensjon og barnetrygd. For lave satser vil kunne medføre at en utsatt økonomisk situasjon forsterkes og forlenges. En styrking av disse poster vil derfor ha både umiddelbare effekter på folks livssituasjon, men også kunne gi utslag i mindre antisosiale og ekskluderende fenomen og tilstander. Dette har en egenverdi for den enkelte, og kan føre til store samfunnsøkonomiske besparelser.

Retten til å kunne være i arbeid er også en rett om å kunne leve anstendige og meningsfulle liv. Samtidig er det uheldig å fokusere altfor ensidig på retten til fulltidsarbeid. Veldig mange med redusert arbeidsevne opplever å bli ekskludert av denne linjen, for det skilles ikke mellom ufrivillig og frivillig deltidsarbeid. Preventio anbefaler derfor en utredning som styrker retten til en stillingsstørrelse som er tilpasset arbeidsevnen. Slik at flere kan være selvstendige subjekt med kontroll og verdighet i eget liv.

 

Bostøtte

Alle trenger et egnet tak over hodet og offentlig sektor har en viktig funksjon for å sikre dette for innbyggerne. Av alle enkeltoppgaver som gjøres av kommunene, kan det boligsosiale arbeidet pekes på som blant de mest omfattende arbeidsområdene for både offentlighet og for den enkelte. Folks boligsituasjon har en direkte påvirkning på blant annet deres økonomi, deltakelse i samfunnsliv, helse, følelsen av inkludering kontra utenforskap, utdanningsnivå og muligheter for å stifte et familieliv. Samtidig preges norsk boligmarked av ekstraordinære boutgifter og et boligmarked som er vanskelig å komme seg inn på. Dette fører til at mange knytter store deler av sine inntekter kun til å betale overprisede husleier.

Norsk boligpolitikk er også en av de viktigste saksområdene å regulere i statens utjevningsarbeid. Preventio anbefaler en reell og radikal styrking av bostøtteordningene og foreslår at det utredes en differensiert ordning med inntektsgaranti etter at faste boutgifter er betalt. En slik utredning med påfølgende prøveprosjekt, tror vi kan komme til å ha store positive effekter på fattigdomsbekjempelse og folks sosiale mobiliseringsevner.

 

Asylsøkere og flyktninger

Preventio er positive til myndighetenes satsninger på tiltak for å raskt bosette og sysselsette ukrainske flyktninger, samtidig som hverdagslivene normaliseres. Samtidig mener vi at innsatsene og fleksibiliteten som er synliggjort i systemene, bør være en minstestandard for alle flyktningers og asylsøkeres rettigheter.

I en tid der det stadig settes nye rekord i antallet som lever i flukt i verden, er det derfor svært kritikkverdig at regjeringen anbefaler å redusere bosettingen av så kalte kvoteflyktninger fra 3.000 til 2.000 per år. Preventio anbefaler at Norge følger UNHCRs oppfordring om å øke kvoten til 5.000 årlig.

Regjeringens politikk for asylsøkere er også kontraproduktiv i forhold til regjeringens arbeid for selvrealiseringen av innbyggere, som deltar og bidrar konstruktivt på egne premisser. Dette skyldes villet politikk der asylsøkere lever på satser så lave som 15 kroner om dagen. Dette er satser som skal dekke mat, klær, egenandeler, medisiner og aktiviteter for barn. Satsene er så lave at staten aktivt skaper fattigdom og sult. Samtidig har ikke alle asylsøkere fått innvilget arbeidstillatelse eller tilbud om adekvat norskopplæring. Preventio anbefaler at satsene for opphold på asylmottak, fastsettes etter samme satser som vurderes for andre borgeres grunnleggende menneskelige behov. Dette er strukturelle forhold som i stor grad styres av de folkevalgte.

 

Strukturelle betingelser for sivilt samfunn

Regjeringen legger opp til mer søkebaserte tilskudd, istedenfor øremerkede midler til navngitte organisasjoner. Denne endringen kan føre til mer likestilt behandling og likere utgangspunkt mellom frivillige og ideelle organisasjoner. Disse endringer støttes av Preventio, men forutsetter at organisasjonene vil kunne søke på likt grunnlag etter gitte kriterier, uten at noen har forrang til tilskuddsordningene.

Preventio anbefaler ytterliggere grep som strukturelt vil styrke sivilsamfunnets rolle som viktige samarbeidspartnere for staten og bidrar til mer forutsigbarhet for organisasjonene:

  • Utbetaling av tilskudd inntil 3 år
  • Indeksregulering av tildelinger mellom hvert regnskapsår
  • Omprioritering av tilskuddsordninger slik at det tildeles mer til drift enn prosjekter
  • Skille mellom tilskuddsordninger ment for paraplyorganisasjonene og andre enkeltstående organisasjoner