home   –   Vedtekter

Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 12.11.2020. Revidert på ordinært Landsmøte (22.5.21) og 14.5.22.

 1. Formål og virksomhet

§ 1-1. Navn

Organisasjonens navn er Preventio

§ 1-2. Visjon

Preventios visjon er:

Et inkluderende samfunn som behandler alle med verdighet og respekt for deres menneskerettigheter, uavhengig av livssituasjon, livsvalg eller livsstil.

§ 1-3. Formål

Organisasjonen skal jobbe for å realisere sin visjon gjennom å:

1) Fremme kunnskapsbaserte, inkluderende og ikke-stigmatiserende løsninger innen forebygging, behandling og rehabilitering av rusavhengighet og andre rusrelaterte utfordringer.

2) Legge til rette for utvikling av nye helse-, justis- og sosialpolitiske løsninger av betydning for rusfeltet.

3) Styrke menneskerettighetenes stilling i Norge med hovedvekt i ruspolitikken.

Ved oppnåelse av målene skal hensyn til menneskerettigheter, menneskelig verdighet og solidaritet med marginaliserte grupper være likestilt med hensyn til folkehelse og kriminalitetsbekjempelse.

§ 1-4. Virksomhet

Preventio skal:

1) Legge til rette for samarbeid mellom medlemsorganisasjonene

2) Utgjøre en administrativ støtte til medlemsorganisasjonene

3) Jobbe for gode økonomiske og politiske vilkår for medlemsorganisasjonene

4) Sikre medlemsorganisasjonene representasjon i nasjonale og internasjonale fora

5) Fronte organisasjonens prinsipprogram for relevante beslutningstakere

1-5. Organisasjonsform

Preventio er en frittstående paraplyorganisasjon for organisasjoner i Norge, der den enkelte medlemsorganisasjon er ansvarlig for sin økonomi, vedtekter og organisasjonsform.

 

2. Medlemskap

§ 2-1. Forutsetninger for medlemskap

Som medlemmer i paraplyorganisasjonen kan opptas foreninger, stiftelser eller andre ideelle foretak registrert i Brønnøysundregisteret hvis formål og vedtekter vurderes å være i tråd med paraplyorganisasjonens.

Ikke-ideelle, helt eller delvis offentlig eide eller ad hoc-organisasjoner kan ikke opptas som medlemmer. Lokallag eller underledd av andre organisasjoner kan ikke opptas som medlemmer.

§ 2-2. Opptak av medlemsorganisasjoner

Innstilling til opptak foretas av Preventios styre og gir midlertidig medlemskap som senere må godkjennes av minst halvparten av medlemsorganisasjonene på Landsmøtet. Nye medlemsorganisasjoner får demokratiske rettigheter etter at medlemskap godkjennes av Landsmøtet. Disse har ikke stemmerett før de er godkjent.

§ 2-3. Utmelding

Medlemskap gjelder inntil skriftlig utmelding forelegges styreleder eller fungerende styreleder. Styreleder skal orientere styret om utmeldingen ved førstkommende styremøte.

§ 2-4. Eksklusjon

Styret kan ekskludere medlemsorganisasjoner som anses å handle i strid med Preventios formål med midlertidig virkning frem til endelig godkjenning ved kvalifisert flertall (2/3) av Landsmøtet.

Medlemsorganisasjoner som åpenbart ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap på grunn av forhold som nevnt i § 2.1, kan ekskluderes med umiddelbar virkning av Preventios styre.

 

3. Landsmøtet

§ 3-1. Landsmøtets myndighet

Landsmøtet er Preventios øverste besluttende organ.

§ 3-2. Innkalling

Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai og på det sted styret bestemmer. Landsmøtet skal varsles senest åtte uker før møtestart. Innkalling med sakspapirer skal sendes ut senest to uker før.

§ 3-3. Stemmeberettigelse

På Landsmøtet kan hver medlemsorganisasjon stille med to delegater. Hver delegat har én stemme, med mindre noe annet fremgår av Preventios vedtekter. På Landsmøtet har styreleder og nestleder i Preventio stemmerett.

§ 3-4. Saker

Landsmøtet behandler følgende saker:

  1. Valg av møteleder, referent og to protokollvitner
  2. Årsberetning og regnskap
  3. Eventuell revisjon av prinsipprogram og strategi etter innstilling fra styret.
  4. Valg av styreleder, nestleder, inntil 5 styremedlemmer og 1. og 2. vararepresentant etter innstilling fra valgkomitéen.
  5. Valg av to personer til valgkomiteen etter innstilling fra styret.

§ 3-5. Voteringsregler

Landsmøtet er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemsorganisasjonene er representert. Endelige vedtak fattes med alminnelig flertall, med mindre annet er spesifisert i vedtektene. Endringsforslag fattes ved simpelt flertall. Prinsipprogram godkjennes ved 2/3 flertall.

§ 3-6. Frist for innsending av saker

Saker som ønskes behandlet av Landsmøtet, må være styret i hende senest fire uker før Landsmøtet.

§ 3-7. Krav til vedtak

Forslag til vedtak på Landsmøtet må fremsettes skriftlig. Det kan ikke fremmes eller voteres over saker som ikke står oppført på dagsorden.

§ 3-8. Ekstraordinært Landsmøte

Det skal innkalles til ekstraordinært Landsmøte med fire ukers varsel dersom styret eller 1/3 eller flere av medlemsorganisasjonene krever dette skriftlig. På ekstraordinært Landsmøte skal bare saker som er nevnt i innkallingen behandles.

 

 4. Styret

§ 4-1. Styrets sammensetning

Styret består av styreleder, nestleder, inntil 5 andre styremedlemmer, og 2 varamedlemmer som velges av Landsmøtet.

§ 4-2. Valg av styret

Styreleder, nestleder og øvrige styremedlemmer velges av Landsmøtet for perioder på to år. Varamedlemmer velges for en periode på ett år. Styreleder og nestleder velges annethvert år, slik at de ikke skiftes ut samtidig. Øvrige styremedlemmer velges fortrinnsvis annethvert år slik at inntil 3 faste medlemmer skiftes ut hvert år.

Det bør tilstrebes at styret innehar en bred bakgrunn, og at ingen forening har mer enn én representant i styret. Styreleder og nestleder skal ikke komme fra samme

organisasjon.

Hvis et styremedlem trekker seg fra styret, blir denne erstattet med 1. vararepresentant.

§ 4-3. Styrets mandat

Styret er Preventios høyeste myndighet mellom Landsmøtene, og har ansvar for den daglige driften av paraplyorganisasjonen. Styret skal tilse at Preventio driftes ut fra organisasjonens formål (§ 1), organisasjonens prinsipprogram og andre vedtak fattet av Landsmøtet. Styret skal også:

  1. fremlegge et regnskap for godkjenning av Landsmøtet
  2. innstille på kandidater til valgkomitéen for Landsmøtet
  3. innstille på en strategi til Landsmøtet
  4. vedta en årlig handlingsplan etter forslag fra generalsekretær
  5. innstille et prinsipprogram for Landsmøtet hvert fjerde år

§ 4-4. Styrets beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer/varamedlemmer er til stede, og styreleder og/eller nestleder er representert.

§ 4-5. Voteringsregler for styret

Alle styrebeslutninger skal fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder, eller i styreleders fravær nestleder, dobbeltstemme.

§ 4-6. Generalsekretær

Styret kan ansette en generalsekretær, som delegeres ansvaret for gjennomføring av handlingsplan og andre vedtak fattet av Landsmøtet og styret. Generalsekretær foretar øvrige ansettelser innenfor gitte budsjettrammer.

 

5. Valgkomiteen

§ 5-1. Valgkomitéens mandat

Valgkomiteen innstiller overfor Landsmøtet på valg av styre. Valgkomitéen skal vektlegge forholdsmessig representativitet mellom medlemsorganisasjonene og mangfold med hensyn på blant annet funksjonsnivå, livssyn, etnisitet, kjønn og seksuell orientering i sin innstilling.

§ 5-2. Valgkomitéens sammensetning

Valgkomitéen består av tre medlemmer og konstituerer seg selv etter eventuelle retningslinjer fra Landsmøtet.

§ 5-3. Valg av valgkomitéen

Valgkomitéen velges for ett år av gangen. To av medlemmene velges av Landsmøtet etter innstilling fra styret. Bare representanter fra medlemsorganisasjonene er valgbare. Ett medlem velges av styret, som hovedregel blant de medlemmer som trer ut av styret på kommende Landsmøte.

§ 5-4. Valgkomitéens beslutningsdyktighet

Valgkomitéen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

 

6. Vedtekter

§ 6-1. Tilgjengelighet

Styret står ansvarlig for at oppdaterte vedtekter er allment tilgjengelige.

§ 6-2. Voteringsregler for vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av delegatene på Landsmøtet. Endringer i denne paragrafen, i paragrafene vedrørende navn, visjon og formål, paragrafene vedrørende medlemskap eller paragrafene om oppløsning krever ¾ flertall.

§ 6-3. Behandling av vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer skal sendes inn til styret minst fire uker før Landsmøtet, og skal foreligge med sakspapirene som sendes ut senest to uker før møtet avholdes.

§ 6-4. Ikrafttredelse

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at Landsmøtet heves.

§ 6-5. Redaksjonelle endringer

Styret har anledning til å foreta redaksjonelle endringer av vedtektene.

 

7. Oppløsning

§ 7-1. Beslutning om oppløsning

Preventio kan oppløses på Landsmøte ved et kvalifisert (⅔) flertall av medlemsorganisasjonene på to etterfølgende Landsmøter. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.

§ 7-2. Disposisjon av midler ved oppløsning

Preventios midler skal ved oppløsning gis til en organisasjon med lignende formål som Preventio.