Vedtekter

home   –   Vedtekter

Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 12.11.2020. Sist oppdatert på ordinært Landsmøte 22. mai 2021.

1. Formål og virksomhet

§ 1-1. Navn
Organisasjonens navn er Preventio

§ 1-2. Visjon
Preventios visjon er:
Et inkluderende samfunn som behandler alle med verdighet og respekt for deres
menneskerettigheter, uavhengig av livssituasjon, livsvalg eller livsstil.

§ 1-3. Formål
Organisasjonen skal jobbe for å realisere sin visjon gjennom å:
1) Fremme kunnskapsbaserte, inkluderende og ikke-stigmatiserende løsninger
innen forebygging, behandling og rehabilitering av rusavhengighet og andre
rusrelaterte problemer.
2) Legge til rette for utvikling av nye helse- og sosialpolitiske løsninger av
betydning for rusfeltet.
3) Styrke menneskerettighetenes stilling i Norge med hovedvekt i ruspolitikken.
Ved oppnåelse av målene skal hensyn til menneskerettigheter, menneskelig
verdighet og solidaritet med svakerestilte grupper være likestilt med hensyn til
folkehelse og kriminalitetsbekjempelse.

§ 1-4. Virksomhet
Preventio skal:
1) Legge til rette for samarbeid mellom medlemsorganisasjonene
2) Utgjøre en administrativ støtte til medlemsorganisasjonene
3) Jobbe for gode økonomiske og politiske vilkår for medlemsorganisasjonene

4) Sikre medlemsorganisasjonene representasjon i internasjonale fora
5) Fronte organisasjonens prinsipprogram for relevante beslutningstakere

§ 1-5. Organisasjonsform
Preventio er en frittstående paraplyorganisasjon for organisasjoner i Norge, der den
enkelte medlemsorganisasjon er ansvarlig for sin økonomi, vedtekter og
organisasjonsform.

2. Medlemskap

§ 2-1. Forutsetninger for medlemskap
Som medlemmer i paraplyorganisasjonen kan opptas foreninger, stiftelser eller
andre ideelle foretak registrert i Brønnøysundregisteret hvis formål og vedtekter
vurderes å være i tråd med paraplyorganisasjonens.

Ikke-ideelle, helt eller delvis offentlig eide eller ad hoc-organisasjoner kan ikke
opptas som medlemmer. Lokallag eller underledd av andre organisasjoner kan ikke
opptas som medlemmer.

§ 2-2. Opptak av medlemsorganisasjoner
Innstilling til opptak foretas av Preventios styre og gir midlertidig medlemskap som
senere må godkjennes av minst halvparten av medlemsorganisasjonene på
Landsmøtet. Nye medlemsorganisasjoner får demokratiske rettigheter etter at
medlemskap godkjennes av Landsmøtet. Disse har ikke stemmerett før de er
godkjent.

§ 2-3. Utmelding
Medlemskap gjelder inntil skriftlig utmelding forelegges styreleder eller fungerende
styreleder. Styreleder skal orientere styret om utmeldingen ved førstkommende
styremøte.

§ 2-4. Eksklusjon
Styret kan ekskludere medlemsorganisasjoner som anses å handle i strid med
Preventios formål med midlertidig virkning frem til endelig godkjenning ved
kvalifisert flertall (2/3) av Landsmøtet.

Medlemsorganisasjoner som åpenbart ikke lenger tilfredsstiller kravene til
medlemskap på grunn av forhold som nevnt i § 2.1, kan ekskluderes med umiddelbar
virkning av Preventios styre.

3. Landsmøtet

§ 3-1. Landsmøtets myndighet
Landsmøtet er Preventios øverste besluttende organ.

§ 3-2. Innkalling
Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai og på det sted styret
bestemmer. Landsmøtet skal varsles senest åtte uker før møtestart. Innkalling med
sakspapirer skal sendes ut senest to uker før.

§ 3-3. Stemmeberettigelse
På Landsmøtet kan hver medlemsorganisasjon stille med to delegater, fortrinnsvis
fast representant og styreleder. Hver delegat har én stemme, med mindre noe annet
fremgår av Preventios vedtekter. På Landsmøtet har styreleder og nestleder i
Preventio stemmerett.

§ 3-4. Saker
Landsmøtet behandler følgende saker:
a) Valg av møteleder og referent
b) Årsberetning og regnskap
c) Eventuell revisjon av budsjett og strategi
d) Valg av styreleder, nestleder, inntil 5 styremedlemmer og 1. og 2.
vararepresentant etter innstilling fra valgkomitéen.
e) Valg av to personer til valgkomiteen etter innstilling fra styret.
f) Godkjenning av Preventios prinsipprogram etter innstilling fra styret.

§ 3-5. Voteringsregler
Landsmøtet er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemsorganisasjonene er
representert. Endelige vedtak fattes med alminnelig flertall. Endringsforslag fattes
ved simpelt flertall. Prinsipprogram godkjennes ved 2/3 flertall.

§ 3-6. Frist for innsending av saker
Saker som ønskes behandlet av Landsmøtet, må være styret i hende senest fire uker
før Landsmøtet.

§ 3-7. Krav til vedtak
Forslag til vedtak på Landsmøtet må fremsettes skriftlig. Det kan ikke fremmes eller
voteres over saker som ikke står oppført på dagsorden.

§ 3-8. Protokollføring
Protokoll fra Landsmøtet sendes til medlemmene i Preventios styre og til
medlemsorganisasjonene. Om det ikke er kommet innsigelser på referatet innen to
uker etter utsendelse, er dette gyldig som arbeidsgrunnlag.

§ 3-9. Ekstraordinært Landsmøte
Det skal innkalles til ekstraordinært Landsmøte med fire ukers varsel dersom styret
eller 1/3 eller flere av medlemsorganisasjonene krever dette skriftlig. På
ekstraordinært Landsmøte skal bare saker som er nevnt i innkallingen behandles.

4. Styret

§ 4-1. Styrets sammensetning
Styret består av styreleder, nestleder, inntil 5 andre styremedlemmer, og 2
varamedlemmer som velges av Landsmøtet.

§ 4-2. Valg av styret
Styreleder, nestleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmene velges av
Landsmøtet for perioder på to år. Styreleder og nestleder velges annethvert år, slik at
de ikke skiftes ut samtidig. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges
fortrinnsvis annethvert år slik at inntil 3 faste medlemmer og enten 1. eller 2.
varamedlem skiftes ut hvert år.

Det bør tilstrebes at styret innehar en bred bakgrunn, og at ingen forening har mer
enn én representant i styret. Styreleder og nestleder skal ikke komme fra samme

organisasjon. Styreleder og/eller nestleder kan velges utenfra rekkene av Preventios
medlemsorganisasjoner.

Hvis et styremedlem trekker seg fra styret, blir denne erstattet med 1.
vararepresentant.

§ 4-3. Styrets mandat
Styret er Preventios høyeste myndighet mellom Landsmøtene, og har ansvar for den
daglige driften av paraplyorganisasjonen. Styret skal tilse at Preventio driftes ut fra
organisasjonens formål (§ 1), organisasjonens prinsipprogram og andre vedtak fattet
av Landsmøtet. Styret skal også:
1. fremlegge et regnskap for godkjenning av Landsmøtet
2. innstille på budsjett for Landsmøtet
3. innstille på kandidater til valgkomitéen for Landsmøtet
4. utarbeide en årlig handlingsplan
5. innstille et prinsipprogram for Landsmøtet hvert fjerde år

§ 4-4. Styrets beslutningsdyktighet
Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer/varamedlemmer er til
stede, og styreleder og/eller nestleder er representert.

§ 4-5. Voteringsregler for styret
Alle styrebeslutninger skal fattes ved kvalifisert (3⁄4) flertall. Ved stemmelikhet har
styreleder, eller i styreleders fravær nestleder, dobbeltstemme.

§ 4-6. Generalsekretær
Styret kan ansette en generalsekretær, som delegeres ansvaret for gjennomføring av
handlingsplan og andre vedtak fattet av Landsmøtet og styret. Generalsekretær
foretar øvrige ansettelser innenfor gitte budsjettrammer og i tråd med vedtatt
handlingsplan.

5. Valgkomiteen

§ 5-1. Valgkomitéens mandat
Valgkomiteen innstiller overfor Landsmøtet på valg av styre. Valgkomitéen skal
vektlegge forholdsmessig representativitet mellom medlemsorganisasjonene i sin
innstilling.

§ 5-2. Valgkomitéens sammensetning
Valgkomitéen består av tre medlemmer og konstituerer seg selv etter eventuelle
retningslinjer fra Landsmøtet.

§ 5-3. Valg av valgkomitéen
Valgkomitéen velges for ett år av gangen. To av medlemmene velges av Landsmøtet
etter innstilling fra styret. Bare representanter fra medlemsorganisasjonene er
valgbare. Ett medlem velges av styret, som hovedregel blant de medlemmer som trer
ut av styret på kommende Landsmøte.

§ 5-4. Valgkomitéens beslutningsdyktighet
Valgkomitéen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

6. Vedtekter

§ 6-1. Tilgjengelighet
Styret står ansvarlig for at oppdaterte vedtekter er allment tilgjengelige.

§ 6-2. Voteringsregler for vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av delegatene på Landsmøtet. Endringer i
denne paragrafen, i paragrafene vedrørende navn, visjon og formål, paragrafene
vedrørende medlemskap eller paragrafene om oppløsning krever 3⁄4 flertall.

§ 6-3. Behandling av vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer skal sendes inn til styret minst fire uker før
Landsmøtet, og skal foreligge med sakspapirene som sendes ut senest to uker før
møtet avholdes.

§ 6-4. Ikrafttredelse
Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at Landsmøtet heves.

7. Oppløsning

§ 7-1. Beslutning om oppløsning
Preventio kan oppløses på Landsmøte ved et kvalifisert (2⁄3) flertall av
medlemsorganisasjonene på to etterfølgende Landsmøter. Det skal velges et
avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.

§ 7-2. Disposisjon av midler ved oppløsning
Preventios midler skal ved oppløsning gis til en organisasjon med lignende formål
som Preventio.

Lenke til vedtektene