Prinsipprogram

home   –   Prinsipprogram

Vedtatt på ordinært landsmøte 22. mai 2021

1. Helse og livskvalitet i sentrum.
Preventio mener at det overordnede målet for ruspolitikken bør være å forebygge skade, uhelse og avhengighet, og ivareta den enkeltes helse og livskvalitet. Tiltak som besluttes i fellesskapets interesse bør ikke gå på bekostning av den enkeltes helse og livskvalitet.

2. Respekt for den enkeltes grunnleggende rettigheter.
Enhver har rett til å få sine individuelle rettigheter ivaretatt, og til et vern mot diskriminering. Preventio skal jobbe for at personer som bruker ulovlige rusmidler er likestilt andre samfunnsgrupper, og for å motvirke diskriminering i behandlingsapparatet og andre deler av det offentlige.

3. Skadeforebygging som prinsipp og arbeidsmetode.
Skadeforebygging handler om å anerkjenne risikoer og om å gi hjelp på den enkeltes premisser. Skadeforebygging er et sosial- og ruspolitisk prinsipp og arbeidsmetode, som omhandler alt fra primærforebygging til rusopplysning, utdeling av brukerutstyr og rusbehandling. Tiltakene skal være likestilt og oppleves som tilgjengelige for dem det angår.

4. Anerkjennelse av den enkeltes autonomi og aktørskap.
Preventio anerkjenner personer som bruker ulovlige rusmidler som helseaktører som er i stand til å ta vare på seg selv og andre, gitt riktig kunnskap og miljømessige faktorer. Både skadeforebyggende tiltak og behandling må derfor være på den enkeltes vilkår, og politikken skal være utformet for å i størst mulig grad ivareta den enkeltes autonomi. Pasienter med ruslidelser skal være likestilt med andre pasientgrupper, og man bør søke å redusere bruken av tvang og kontroll som går på bekostning av den enkeltes autonomi. Det er pasienten selv som bør kunne definere målet med behandlingen.

5. En bred og helhetlig tilnærming.
Preventio legger den biopsykososiale modellen til grunn for hvordan vi forstår rusmiddelbruk. Både samfunnets forebyggende innsats og rusbehandling må ta utgangspunkt i at rusmiddelbruk er et komplekst fenomen, som krever en helhetlig tilnærming. Forskning, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling bør også gjenspeile denne kompleksiteten. Preventio skal derfor å jobbe for at det etableres flere frie og uavhengige forskningsmiljøer som utforsker fenomenet fra ulike vinkler og med ulike tilnærminger, og for å øke kompetansen på temaet innen utdanning og arbeidsliv.

6. Eierskap og brukermedvirkning på alle nivåer
Preventio anser brukerperspektivene som nødvendige i vurderinger av politikk, skadeforebyggende tiltak, behandlingsmetoder og forskningsdesign. Preventio skal derfor jobbe for å løfte frem alle de ulike brukerstemmene og deres organisasjoner, og for økt brukerstyring og bruk av erfaringskompetanse i behandlingssektoren og tjenesteapparatet. Det bør tilrettelegges for økt brukermedvirkning i utformingen av forskningsspørsmål- og metode, og for mer bruk av folkeforskning.

7. Mangfold som målsetning
Preventio skal legge til rette for at det reelle mangfoldet av brukererfaringer løftes frem, og for et offentlig ordskifte der alle brukerstemmer stiller likt og sees på som like verdifulle. Dette forutsetter et bredt sivilsamfunn, som har de økonomiske og politiske forutsetningene for å påvirke samfunnsutviklingen. Preventio skal jobbe for å synliggjøre marginaliserte grupper, som skeive, etniske og kulturelle minoriteter, sexarbeidere av alle kjønn, og andre utsatte grupper, samt jobbe for utvikling av tilpassede tjenester for disse gruppene på rusfeltet.

Lenke til prinsipprogrammet