HØRINGSINNSPILL FRA PREVENTIO TIL HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN

HØRINGSINNSPILL FRA PREVENTIO TIL HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN

Preventio er en paraplyorganisasjon på rusfeltet og tilløpende felt fra justis-, sosial- og helsesektorene. Vi fremmer politikk og løsninger som er inkluderende, avstigmatiserende, kunnskapsbasert og alltid i tråd med menneskerettighetene.

Regjeringen har på forhånd varslet at statsbudsjettet 2023 ville preges av urolige og uforutsigbare økonomiske tider, både i Norge og internasjonalt. Dette har Preventio forståelse for, samtidig som det er viktig for oss å påpeke at en ruspolitikk med målsetting om bedre livskvalitet, skadereduksjon og høy kvalitet i offentlige tjenester, forutsetter brede innsatser og involveringen av sivilt samfunn som fagmiljø, brobyggere og forankring blant innbyggerne.

 

Strukturelle betingelser for sivilt samfunn

Regjeringen legger opp til mer søkebaserte tilskudd, istedenfor øremerkede midler til navngitte organisasjoner. Denne endringen kan føre til mer likestilt behandling og likere utgangspunkt mellom frivillige og ideelle organisasjoner. Disse endringer støttes av Preventio, men forutsetter at organisasjonene vil kunne søke på likt grunnlag etter gitte kriterier, uten at noen har forrang til tilskuddsordningene.

Regjeringen foreslår under programkategori 10.60 å redusere de totale tilskuddene til sivilt samfunn med 40.6 millioner kroner. Dette representerer en betydelig reduksjon, og det er uklart hva effektene av andre tiltak i statsbudsjettet vil ha for sivilt samfunn.

Regjeringen har anbefalt å opprette nye tilskuddsordninger, som vil være søkbare for organisasjoner som tidligere har mottatt øremerkinger. Preventio ønsker tydelige og raske avklaringer om hvilke organisasjoner som kan og er tiltenkt å søke på de ulike ordningene.

Regjeringen anbefaler full momskompensasjon for frivillige og ideelle organisasjoner. Dette støtter Preventio.

Preventio anbefaler ytterliggere grep som strukturelt vil styrke sivilsamfunnets rolle som viktige samarbeidspartnere for staten og bidrar til mer forutsigbarhet for organisasjonene:

  • Utbetaling av tilskudd inntil 3 år
  • Indeksregulering av tildelinger mellom hvert regnskapsår
  • Omprioritering av tilskuddsordninger slik at det tildeles mer til drift enn prosjekter
  • Skille mellom tilskuddsordninger ment for paraplyorganisasjonene og andre enkeltstående organisasjoner

 

Prioriterte endringer

Regjeringen trekker særlig frem styrkingene som skjer i forbindelse med opptrappingsplan for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet som sine prioriterte områder i helsesektoren. Den samlede styrkingen som tilføres gjennom disse planer motsvarer om lag 300 millioner kroner. Dette er etter vårt syn en beskjeden styrking, sett i lys av at dette er nasjonale satsninger som også er kostnadskrevende. Effekten av disse styrkinger må også ses i sammenheng med effektene av andre styrkinger og reduksjoner i relevante kapitler fra nasjonalbudsjettet.

Regjeringen styrker også arbeidet mot overdoser. Også her ser det ut til at regjeringen har underfinansiert en viktig satsning. En bedre investering ville vært en dobling av dette tiltaket. Dette arbeid kan med hell ses i sammenheng med investeringer i prosjekter for substitusjonsbehandling. Disse prosjekters finansielle rammer bør også utvides for en bedre og mer hensiktsmessig ressursbruk.

Det er positivt at Helse- og omsorgsdepartementet øker avsettingene til Norges forskningsråd med om lag 11 millioner kroner. Vi er derimot kritiske til at dette kommer med bakgrunn i vesentlige reduksjoner til forskningsrådet fra Kunnskapsdepartementet. Preventio vil anbefale at deler av avsettingene øremerkes til rusfeltet.

 

Rådgivende enheter for russaker i kommunene

Regjeringen står ved sitt standpunkt om å gå imot en generell avkriminalisering av ulovlige rusmidler til eget bruk, og at straff har en preventiv og viktig signaleffekt. En signaleffekt som regjeringen påstår være særlig viktig for barn og unge.

De rådgivende enhetene har fått tildelt en sentral rolle i regjeringens straffegjennomføring, og de tiltenkte metodene og løsningene til enhetene har både skapt flere spørsmål enn svar og reiser noen viktige etiske problemstillinger.

Preventio er kritisk til at påtalemyndighetene ved lokalt politi skal kunne gi den rådgivende enheten oppdrag til å gjennomføre ruskontroller, og at informasjon om oppmøte og testsvar, direkte videreformidles tilbake til påtalemyndighetene. Dette skaper så pass alvorlige tillitsbrudd mellom pasient og helsepersonell, at myndighetene også har bestemt at testene skal utføres av andre enn den vedkommende er i behandling hos. Det skaper også formelle problemstillinger at disse rustester ikke skal journalføres. Det hovedsakelige problemet er at regjeringen gjennom disse rådgivende enheter trekker helsepersonell ufrivillig inn i regjeringens straffespor.

Vi ønsker å vise til brev sendt fra Helsedirektoratet 6.10.22, der de fastslår at oppmøte hos enhetene ikke er å anse som helsehjelp, men en strafferettslig reaksjon.

Preventio anbefaler regjeringen og istedenfor vedta en generell avkriminalisering av ulovlige rusmidler til eget bruk.