HØRINGSINNSPILL FRA PREVENTIO TIL JUSTISKOMITEEN

HØRINGSINNSPILL FRA PREVENTIO TIL JUSTISKOMITEEN

Preventio er en paraplyorganisasjon på rus-, helse-, sosial- og justisfeltene. Vi fremmer politikk og løsninger som er inkluderende, avstigmatiserende, kunnskapsbasert og alltid i tråd med menneskerettighetene.

Det er viktig for Preventio å påpeke at våre fokusfelt må ses sammenheng med hverandre, og der kriminalitetsforebygging, skadereduksjon og gode tjenester springer ut av investeringer i brede og helhetlige sosialpolitiske innsatser og involveringen av sivilt samfunn som fagmiljø, brobyggere og forankring blant innbyggerne.

 

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner

Regjeringen legger opp til mer søkebaserte tilskudd, istedenfor øremerkede midler til navngitte organisasjoner. Denne endringen kan føre til mer likestilt behandling og likere utgangspunkt mellom frivillige og ideelle organisasjoner. Disse endringer støttes av Preventio, men forutsetter at organisasjonene vil kunne søke på likt grunnlag etter gitte kriterier, uten at noen har forrang til tilskuddsordningene.

Vi ønsker også å gjøre komiteen oppmerksom på at de såkalte post 70 midlene, er foreslått til 36 millioner i 2023, mens det i 2021 ble bevilget 37.2 millioner kroner fordelt til 40 organisasjoner, inkludert øremerkinger. Dette er i utgangspunktet en meget beskjeden post, og Preventio er også kritisk til at det kuttes i posten. Vi ønsker også å vise til Justis- og beredskapsdepartementets begrunnelse for å styrke redningstjenesten: «den frivillige redningstjenesten er helt nødvendig for å redde liv over hele landet». Dette er Preventio enig i, men det er viktig å påpeke at justismyndighetene i stor grad er avhengige av et sivilsamfunn som er fleksibelt og veletablert over hele landet. Særlig der rehabilitering og re-introdusering til storsamfunnet står sentralt. Dette er spesielt relevante problemstillinger for justissektoren, siden kriminalitetsforebygging ikke hovedsakelig skjer på offentlige kontor, men i andre fora i samfunnet. Et svekket sivilsamfunn vil også svekke regjeringens mål om å styrke sivil beredskap og samfunnssikkerhet.

Preventio anbefaler at post 70 midlene betraktelig styrkes til det doble nivået av det som er foreslått av regjeringen.

 

Kriminalomsorgen

Vilkårene for innsatte i norske fengsler har sterkt utfordret menneskerettighetene over tid og Kriminalomsorgen har lenge vært underprioritert i justissektoren, særlig sammenlignet med andre etater i sektoren. Preventio er derfor positive til regjeringens forslag om å øke Kriminalomsorgens rammebetingelser. Samtidig må økningen på 45 millioner kr anses som en altfor beskjeden økning til å reelt forbedre innsattes soningsforhold. Særlig dersom midlene skal finansiere bemanning og forebygging av isolasjon. Det er også viktig at denne styrkingen ses i lys av den så såkalte Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen), som har ført til totale reduksjoner for Kriminalomsorgen på omtrent en halv milliard kroner, i perioden 2015-2022.

Per i dag er det store mangler knyttet til innsattes dagtilbud, og dette er et ressursspørsmål. Manglende ressurser fører ikke bare til økt isolasjon, men også til at viktige dagtilbud i fellesskap, som for eksempel de såkalte rusmestringsenhetene, frafaller som tilbud. Innsatte mangler også rettigheter knyttet til klageadgang, juridisk bistand ved bruk av tvang og tilgang til adekvat helsehjelp, særlig dersom det er substitusjonsavhengighet i bildet. Det er også forskjeller i kvalitet og innhold mellom store og små fengsler, der de store oppleves å ha bedre tilbud.

Preventio gir full støtte til utbygging eller utbedring av nytt fengsel innenfor Oslo. Vi er imot en alternativ plassering av et fengsel utenfor Oslo, da dette med stor sannsynlighet vil gå utover de innsattes muligheter til å pleie meningsfulle og viktige relasjoner til familie og andre ressurspersoner. Brudd i viktige relasjoner vil med overhengende sannsynlighet også ha negative konsekvenser for den innsattes rehabiliteringsprosess, både under og etter et soningsforhold. Preventio vil også benytte anledningen til å anbefale at regjeringen prioriterer å komme i gang med utvidelsen av Bredtveit fengsel i Oslo.

 

Politihøgskolen

Regjeringen foreslår å videreføre 100 nyopprettede studieplasser ved Politihøgskolen, og som ble opprinnelig opprettede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022. Dette er en viktig videreføring som Preventio støtter.

 

Asyl og innvandring

Regjeringen viderefører i største hovedsak tidligere regjeringers asylpolitikk. Dette er en politikk som virker mot regjeringens mål om innbyggere som er aktive subjekter i eget liv og som bidrar konstruktivt på egne premisser. Dette skyldes en villet politikk, der asylsøkere tvinges å leve på dagsatser så lave som 15 kroner om dagen. Dette er satser som skal dekke mat, klær, egenandeler, medisiner og aktiviteter for barn. Satsene er så lave at staten aktivt skaper fattigdom og sult, inkludert blant barn. Dette er forhold som staten har skapt og som regjeringen ønsker videreført.

Prinsippet om at vi alle er like for retten, er et sentralt rettsstatsprinsipp i Norge. Det samme gjelder ved negativ diskriminering og forskjellsbehandling som skaper A- og B-lag blant innbyggerne. Preventio vil også advare mot tiltak og løsninger som er målrettede for å bedre levekårene til utvalgte asylsøker- og flyktningesammensetninger. Dette vil skape stor polarisering både blant innbyggerne med ulikt beskyttelsesbehov, og i samfunnet for øvrig. Preventio anbefaler:

  • En generell styrking av alle asylsøkeres levekår, med større muligheter for alternative bosettinger
  • Innvilgelse av arbeidstillatelse for personer med avslag på søknader eller ved identifikasjonstvil
  • Tilbud om norsk og samfunnsopplæring for alle voksne beboere på asylmottak, på nivå med introduksjonsprogrammet i kommunene
  • En økning av alle basissatser, på nivå med nasjonale nødhjelpssatser
  • At barn og ungdom på asylmottak blir særlig skjermet for forhold som kan være skadelig for deres utvikling

 

Rettsstaten

Regjeringen har anbefalt betydelige kutt i domstolenes budsjett. Dette er Preventio kritisk til og vi tror at det er alvorlige reduksjoner som vil utfordre domstolenes uavhengighet. Dette fordi de totale budsjettreduksjonene tilsvarer ca 100 millioner kroner, samtidig som regjeringen øker sin mulighet til å detaljstyre domstolenes drift i fremtiden. Preventio anbefaler Justiskomiteen til å styrke rettsstaten og rettssikkerhetstiltak for innbyggerne, og avviser regjeringens reduksjonsforslag.

Regjeringen har anbefalt å øke rettshjelpssatsen til 1140 kroner. Preventio støtter økte satser og vil anbefale komiteen til å styrke rettshjelpssatsen i takt med lønns- og prisveksten fra 2021.

Regjeringen anbefaler også store kutt til tolkenes kompensasjon. Dette er en alvorlig svekkelse av innbyggernes rettssikkerhet og vil også svekke deres tilgjengelighet til samfunnstjenester, på grunn av for lave tolkesatser. Preventio anbefaler at reduksjon