Høringssvar om avvikling av godkjenningsordningen til fritt behandlingsvalg til Helse- og omsorgskomiteen

Preventio er en paraplyorganisasjon innenfor blant annet rusfeltet. Vi har flere medlemsorganisasjoner som melder om at deres medlemmer og målgrupper vil være direkte berørt ved en avvikling av godkjenningsordningen til fritt behandlingsvalg.

Godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg ble innført av Solberg-regjeringen. Intensjonen var at ideelle og kommersielle aktører skulle bedre komplettere norsk helsetilbud, ved å blant annet kunne tilby stykkprisfinansierte HELFO-plasser innenfor rus og psykisk helse.

Krav til kvalitet og bemanning har bevisst vært lavere for HELFO-plasser enn for aktører som inngått rammeavtaler med de regionale helseforetakene. Dette for å effektivisere tjenestenes totale kapasitet og samtidig unngå høyere gjennomtrekk av fast personal. Døgnprisene for HELFO-plasser har derfor vært relativt lave, og satt til 3.100 kr/døgn for langtids døgnbehandling i TSB. Totalt kostet ordningen 301 millioner kroner i 2021. Dette ville i dag motsvart 265 døgnplasser eller ca 97.000 oppholdsdøgn.

Det er viktig at behandlingstilbudet ikke svekkes som følge en avvikling av ordningen. En svekkelse vil kunne gå på bekostning av tilgjengelig adekvat helsehjelp for innbyggerne. Dette vil i så tilfelle også kunne alvorlig utfordre menneskerettighetene til eventuelle pasienter eller tjenestebrukere.

Preventio anbefaler derfor at komiteen styrker avsettingene til tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i statsbudsjettet for 2023. Vi anser at regjeringens forslag på om lag 150 millioner kroner er en beskjeden styrking til dette formålet, og vi anbefaler at denne avsettingen heves til 200 millioner kroner. Dette vil også samsvare med den sittende regjeringens uttalte mål om, og behovet for, å markant styrke de økonomiske rammebetingelsene for hjelpeapparatet på rusfeltet og psykisk helse.

Videre anbefaler Preventio at Helse- og omsorgskomiteen ber regjeringen om å sikre en overgangsløsning for ideelle aktører som tilbyr TSB-plasser, slik at kapasiteten og beredskapen ikke svekkes.