Manglende mangfold på rusfeltet

4. mai er det årsmøte i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon hvor det skal velges fire styremedlemmer og ny styreleder. I dag er det vedtektsfestet at det skal være geografisk spredning, kjønnsbalanse på 40 prosent og minst én med brukererfaring blant styremedlemmene. Per i dag er det ingen vedtekter som angår minoriteter eller ungdommer.

Dette har fått Preventio og RIO, to av medlemsorganisasjonene i Fagrådet til å reagere. De stiller seg kritiske til at marginaliserte grupper skal bli snakket på vegne av, fremfor å bli sikret en plass ved styrebordet.

– Det bør bli vedtektsfestet at det skal være et minoritetsperspektiv i styret. En brukerkompetanse med minoritetserfaring er annerledes enn om den kommer fra majoritetssamfunnet, sier Farid Shariati, generalsekretær i den ruspolitiske paraplyorganisasjonen Preventio, til Utrop.

Shariati trekker fram at det å være en minoritet har en ekstra dimensjon utover fellesnevnerne som fattigdom og traumer blant rusmisbrukere.
– Rasisme og diskrimering i arbeidslivet, den negative sosiale kontrollen og æresrelatert vold er en ekstra dimensjon. Det kan være den ekstra dimensjonen av skam som allerede finnes der fra før, sier Shariati.

Boligpolitikk, fattigdom, utenforskap, manglende representasjon, fravær av økonomisk autonomi er viktige perspektiver å ha med seg for en organisasjon som skal favne bredt, mener Shariati.
– I dag representerer dessverre Fagrådet smalt, påstår Shariati.

Daglig leder i brukerorganisasjonen RIO, Kenneth Arctander, påpeker at både kjønn og alder ikke er godt nok ivaretatt av styret.

– Den som har vært valgt til å representere brukerne i Fagrådets styre har i kanskje mer enn ti år, vært hvite middelaldrende menn. Vi har mye å bidra med, men jeg synes det blir litt snevert i en tid der vi har fått et økt fokus på diskriminering av særlig utsatte grupper, at det innstilles på to hvite menn som skal representere en gruppe som er veldig sammensatt. Dette understreker bare hvorfor vi ønsket å få til en vedtektsendring som kunne føre til en bredere kompetanse og et mer representativt styre, sier Arctander.

Mange ulike interesser og ønsker

– Vi har ingen strategi utover de det som er nevnt i vedtektene for å øke mangfoldet, sier Jan Gunnar Skoftedalen, styreleder i Fagrådet, til Utrop.
Han oppgir følgende begrunnelse for hvorfor de ber årsmøtet avvise forslaget fra RIO og Preventio.

– Fagrådet er en paraplyorganisasjon for virksomheter og organisasjoner. For valgkomiteen og årsmøtet er det mange hensyn som skal ivaretas for å sikre mangfold og representasjon. Styret har forståelse for ønsket om å sikre representasjon gjennom en tydelig formulering i vedtektene. Dagens vedtekter begrenser imidlertid ikke muligheten for minoritetspersoner til å bli valgt som medlem av Fagrådets styre.

Avviser også andres ønsker

Skofteland understreker i en e-post til Utrop at det er mange ulike interesser og ønsker om hvem som skal sitte i styret i Fagrådet.
– Årsmøtet avviste et forslag i 2021 fra Norsk psykologforening om å vedtektsfeste en presisering av hvilken faglig kompetanse styret skal inneha. Psykologforeningen foreslo å vedtektsfeste at styret skal sosial-, psykolog- og medisinskfaglig representasjon. Årets årsmøte har i forrige saksbehandlet et forslag om å vedtektsfeste at styret skal ha to brukerrepresentanter.
– Styret foreslår også at det forslaget avvises med mye av den samme begrunnelse som var i 2021 og i forrige forslag. En endring av vedtektene begrenser årsmøtet mulighet til enhver tid å velge det styret de mener er det beste for organisasjonen. Dagens formulering er ikke til hinder for at minoritetspersoner blir en del av styret.

Svak begrunnelse

Verken Preventio eller RIO er fornøyd med begrunnelsen fra Fagrådet.
 Jeg er uenig i at det er begrensende for Fagrådets medlemmer å gjøre en vedtektsendring som bidrar til at valgkomiteen har et mer inkluderende fokus når de skal innstille på representanter til styret. Det er ingen som mener det er begrensende at valgkomiteen må innstille på geografisk representasjon. Det er berikende, sier Arctander.
– Når hadde styret sist fokus på minoritetsperspektivet? Og hva er da begrunnelsen med å ha vedtektsfestet brukerkompetanse, geografisk spredning, kjønnsbalanse? Med deres logikk er det også hemmende. Og det er ingen hindring i at mennesker med brukerkompetanse eller kvinner er ivaretatt. Men vi vet jo at dette er feil. Vi vet at man må forplikte seg til noe mer enn bare i honnørstaler. For ellers blir de ikke representert. Det er også verdt å påpeke et paradoks: åpenbart representerer geografi viktige perspektiver for styret, siden det er vedtektsfestet. Men kun når det er snakk om norsk geografi, ikke når det er på tvers av landegrenser, sier Shariati.

Kandidatforslag

Preventio og RIO har foreslått Dania Omar og Moses Deyegbe Kuvoame som nye styremedlemmer.
– Begge representerer minoritet- og ungdomsperspektivet. Deres faglige kompetanse står ikke i veien for at de skal bli tatt opp i styret og deres kompetanse er sårt fraværende i styret, sier Shariati.
– Årsmøtet står fritt til å velge de kandidater de mener er best for å være en del av Fagrådets styre. Fagrådet er en medlemsorganisasjon for virksomheter og organisasjoner. Styremedlemmene representerer også sin organisasjon i styrearbeidet. Det betyr at de fleste styremedlemmene har en lederrolle, ikke nødvendigvis toppleder, i sin moderorganisasjon, sier Skofteland.
– For RIO er det viktig å være inkluderende og samtidig som vi enda skal gjøre mye mer, er vi fornøyd med vår strategi om å gjøre organisasjonen vår mer mangfoldig. Når vi greier det så mener jeg Fagrådet har bedre forutsetninger for å greie det samme. Vi vil jobbe for at Fagrådet henger med i vår tids demokratisering av Norge, der vi ser økt fokus på inkludering på mange politikkområder. Rusfeltet henger dessverre generelt etter, sier Arctander.

Sakan ble først publisert i Utrop.