Preventio krever bedre rammevilkår for ruspolitiske organisasjoner og brukerorganisasjoner

Preventio skal delta på helse- og omsorgskomitéens høring om statsbudsjettet 2021-2022, og har sendt inn skriftlig høringsinnspill. 

I innspillet ber vi om:

  • En økning i tilskuddsmidler til frivillig rusmiddelpolitiske organisasjoner og bruker- og pårørendeorganisasjoner, og at mer av tilskuddet vris i retning av drift snarere enn prosjektmidler.
  • At det etableres en tilskuddsordning med forenklede vilkår og dokumentasjonskrav som gir et engangstilskudd til nyetablerte ruspolitiske organisasjoner.
  • Likebehandling av de ulike paraplyorganisasjonene på rusfeltet, der tildeling gjøres øremerket for å unngå at paraplyorganisasjoner konkurrerer med sine medlemsorganisasjoner om de samme midlene.
  • At Helsedirektoratet får et oppdrag om å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer om evidensbasert rusforebyggende arbeid, basert på FNs standarder. 


Innspillet kan leses i sin helhet på Stortingets nettsider

I tillegg har flere av Preventios medlemsorganisasjoner meldt seg på høringen, og sendt inn innspill:


Vi er svært glade for at vi kan være en samlet front i politiske prosesser, og vil fortsette å jobbe for å sikre våre medlemsorganisasjoner bedre rammevilkår for sin aktivitet.