Preventio omtalt i innstillingen til statsbudsjettet!

Preventio får positiv omtale i helse- og omsorgskomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2021.

Komiteens flertall, bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti, skriver følgende om Preventio:

«Flertallet har registrert etableringen av en ny paraplyorganisasjon for sivilsamfunnet på rusfeltet, Preventio. Foreløpig er RIO, Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Marborg, LEAP Scandinavia, RUSken, Stiftelsen Rettferd, Psynapse, Tryggere Ungdom og Normal medlemmer.

Flertallet er innforstått med formålet til organisasjonen, som er å fremme kunnskapsbaserte, inkluderende og ikke-stigmatiserende løsninger innen forebygging, behandling og rehabilitering av rusavhengige og andre rusrelaterte problemer. Videre skal organisasjonen legge til rette for utvikling av nye helse- og sosialpolitiske løsninger på rusfeltet, og styrke menneskerettighetenes stilling i Norge med hovedvekt på ruspolitikken. Flertallet peker på at det allerede finnes to paraplyorganisasjoner på rusfeltet, men at det er viktig at paraplyorganisasjoner generelt både representerer og samler frivillige organisasjoner med samme formål. Dette er det behov for også på rusfeltet.»

I tillegg foreslo komiteens medlem fra Fremskrittspartiet at deler av bevilgningen til Actis skulle bli flyttet til Preventio. Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti foreslo at Preventio skulle tildeles 2 millioner over statsbudsjettet.

Selv om det ikke ble innstilt på øremerkede midler til Preventio i denne omgang, viser dette at det er et bredt politisk flertall som ser verdien av å ha en paraplyorganisasjon som samler organisasjoner som jobber for en progressiv ruspolitikk, og som ønsker Preventio velkommen.

Andreas Haldorsen