Stans nedleggelse av døgnplasser i rusbehandling

Til helseminister Jan Christian Vestre!

Stans nedleggelse av døgnplasser i rusbehandling

Vi er et samlet rusfelt som er sterkt kritiske til nedbyggingen av ca 400 døgnbehandlingsplasser over hele landet.

I 2004 ble rusbehandlingen en del av spesialisthelsetjenesten. Denne overføringen skulle gi bedre kvalitet i tjenestene og mer sammenhengende pasientforløp. 20 år etterpå står tilbudet til rusavhengige i fare for å bli betydelig redusert.

Spesielt hardt er det planlagte kuttet i Helse Sør-Øst med 134 plasser hos ideelle aktører samt noen hos de offentlige sykehusene. Samtidig som tiden i døgnbehandling reduseres fra 9-12 måneder til 3-9 måneder i pågående anbud.

Dette er spesielt kritisk ettersom det heller ikke er lagt opp til å kjøpe flere plasser i forbindelse med avviklingen av godkjenningsordningen for ‘Fritt Behandlingsvalg’, som utgjorde 260 millioner kroner før den ble avviklet. Det ble kun kjøpt 30 plasser for å kompensere for bortfallet av 200 plasser. Disse plassene varer bare frem til 2024.

Vi har en felles bekymring om at de planlagte kuttene vil medføre at personer med rusproblemer ikke får behandlingen de trenger når de trenger den.

Vi utfordrer derfor Helse- og omsorgsminister Jan-Christian Vestre til å sikre at institusjoner med gode behandlingsresultater og etablerte fagmiljøer ikke blir lagt ned på hans vakt.

Vi ber helseministeren om å stanse nedbyggingen av døgnplasser og snarest pålegge Helse Sør-Øst å utlyse et tilleggsanbud for langtids døgnbehandlingsplasser med integrert ettervern som demmer opp for bortfallet av plasser i helseforetaket.

Signert av: