Stans nedleggelse av døgnplasser i rusbehandlingen: En appell til Helse- og omsorgsminister Jan-Christian Vestre (AP)

(Foto: Philip Holman/Weprod)

Preventio, sammen med et samlet rusfelt, står samlede i vårt opprop til Helse- og omsorgsminister Jan-Christian Vestre, om å stanse den pågående nedbyggingen av langtids døgnbehandlingsplasser i spesialisthelsetjenesten. Denne utviklingen truer med å svekke tilbudet til noen av de mest sårbare menneskene som har utfordringer med rus og rusavhengighet.

Et tilbakeblikk og nåtidens utfordringer

Da rusbehandlingen ble en del av spesialisthelsetjenesten i 2004, var intensjonen klar: bedre kvalitet og mer sammenhengende pasientforløp. 20 år senere ser vi en utvikling som står i skarp kontrast til disse målene. Rundt 400 langtids døgnbehandlingsplasser står nå i fare for å bli nedlagt, noe som vil ha alvorlige konsekvenser for rusbehandlingen i Norge.

Spesielt alvorlig er situasjonen i Helse Sør-Øst, hvor det er planlagt å kutte 134 plasser hos ideelle aktører samt ytterligere reduksjoner ved offentlige sykehus. Samtidig ser vi at behandlingstiden i døgninstitusjonene er i ferd med å bli redusert fra 9-12 måneder til 3-9 måneder i de pågående anbudsprosessene. Dette skjer i en tid hvor behovet for langtids døgnbehandling er større enn noen gang, og for noen kan behovet for behandlingstid kan være lenger enn 12 måneder og. Utviklingen går i alvorlig og feil retning.

Et kritisk øyeblikk: Manglende kompensasjon for Fritt Behandlingsvalg

Avviklingen av godkjenningsordningen for ‘Fritt Behandlingsvalg’ har ført til ytterligere utfordringer. Denne ordningen utgjorde tidligere 260 millioner kroner, men i forbindelse med avviklingen er det kun blitt kjøpt 30 plasser for å kompensere for bortfallet av omtrent 200 plasser. Disse plassene varer bare frem til 2024, noe som betyr at vi står overfor en akutt mangel på behandlingsplasser i nær fremtid.

Rusfeltets felles bekymring

Vi deler en dyp bekymring for at de planlagte kuttene vil føre til at personer med rusproblemer ikke får den nødvendige behandlingen. Når behandlingsplasser forsvinner, blir veien tilbake til samfunnet enda lengre og vanskeligere for mange. Dette er uakseptabelt i en tid hvor vi burde styrke, ikke svekke, tilbudene til de som trenger det mest.

På vegne av hele rusfeltet utfordrer vi derfor Helse- og omsorgsminister Jan-Christian Vestre til å ta grep. Vi ber innstendig om at ministeren

  • Sikrer kontinuitet hos institusjoner med gode behandlingsresultater og at etablerte fagmiljøer ikke blir lagt ned.
  • Snarest stanser nedbyggingen av døgnplasser og pålegger Helse Sør-Øst å utlyse et tilleggsanbud for langtids døgnbehandlingsplasser med integrert ettervern,

Disse tiltak vil både vil kunne demme opp for bortfallet av plasser i helseforetaket og sikre at flere får den hjelpen de trenger, når de trenger den. 

Norge har et ansvar for å ta vare på sine innbyggere og har forpliktet seg menneskerettighetskonvensjonene. Å redusere tilbudet til rusavhengige er et steg i feil retning og mulig brudd på statens internasjonale forpliktelser. Vi må stå sammen for å sikre at mennesker får den støtten og behandlingen de trenger for å kunne bygge en bedre fremtid. Vår oppfordring til Helse- og omsorgsministeren er klar: Stans nedleggelsene, og vis at du tar ansvar for de mest sårbare blant oss.